Beginpagina > Nieuws > 2018: het jaar van de uitvoering en nieuwe plannen


2018: het jaar van de uitvoering en nieuwe plannen

Minister Gatz stelt beleidsbrief Cultuur voor

dinsdag 14 november 2017

Op 9 november stelde Vlaams Cultuurminister Sven Gatz zijn beleidsbrief voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Voor een aantal sectoren wordt 2018 het jaar van de uitvoering en verfijning van decreten. Vooral zijn “transversaal” beleid krijgt bijkomende impulsen. Het mag voor minister Gatz dan wel het laatste volledige jaar in deze legislatuur zijn, aan actie- en andere plannen ontbreekt het hem niet. Een overzicht.

Vier werven

Minister Gatz deelde zijn toelichting in vier grote pijlers in:

  • alles wat te maken heeft met de overdracht van de provinciale middelen;
  • het verder opvolgen van de decreten;
  • enkele transversale beleidskaders verder ontwikkelen;
  • het werken aan duurzame infrastructuur.

Hij ziet zijn begroting voor Cultuur, Jeugd en Media toenemen met 65 miljoen euro. Het leeuwenaandeel daarvan is afkomstig van de provincies.

Meer informatie over de begroting 2018 vind je in dit artikel.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk: beginnen bouwen

Het nieuwe decreet heeft een aantal fundamenten gelegd. Vanaf 2018 start de verdere uitbouw. Vanaf 15 april zullen visitatiecommissies de landelijke organisaties bezoeken en evalueren. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn volop bezig: visitatoren aanspreken, infomomenten organiseren, het protocol opmaken,… Lees hier meer over de actuele stand van zaken.

Ook de nieuwe projectregeling gaat volgend jaar van start. Bovendien zullen twee nieuwe verenigingen dankzij een startsubsidie de sector versterken (meer daarover lees je hier).

Binnen het bredere sociaal-culturele domein voorziet hij nog aanpassingen aan het circusdecreet. De erfgoedwereld kent in 2018 ook de nodige hoogspanning, want de beslissingen over de middelen voor de volgende jaren volgt voor 1 oktober. En samen met de kunstensector wil de minister lessen trekken uit de procedures en de planlast in het kunstendecreet.

Overdracht provincies regelen

De overdracht van de provinciale middelen voor Cultuur krijgt vanaf 1 januari zijn beslag. Binnen enkele weken velt de minister zijn oordeel over 209 projectaanvragers op het transitiereglement. En de regering mag zich eind dit jaar aan een eerste voorontwerp van bovenlokaal cultuurdecreet verwachten. Naast de overdracht van de middelen en het personeel zal een aantal actoren ook specifieke opdrachten krijgen om het werk van de provincies verder te zetten: landelijke organisaties in de amateurkunsten kunnen zo de wedstrijden verderzetten, Cultuurconnect ontwikkelt het Eengemaakte Bibliotheeksysteem,…

Geen herziening van het participatiedecreet?

Wat het participatiebeleid betreft, volgt eind ’18 een grondige evaluatie van de UitPas. De minister hoopt dat de gemeenteraadsverkiezingen voor bijkomende aanvragende gemeenten zullen zorgen. Opvallend is dat Gatz geen gewag maakt van een herziening van het participatiedecreet. Kort voor de vakantie gaf hij nochtans aan hierover tijdens de zomer na te zullen denken.

Een nieuwe monitor voor diversiteit

In zijn beleidsbrief kondigt de minister aan dat hij de diversiteit in de cultuursector beter in kaart wil brengen. De administratie onderzocht alvast enkele buitenlandse monitoringmodellen. Meer cijfers over de etnisch-culturele diversiteit in cultuur - maar evengoed rond gender en handicap - moet gerichter beleid mogelijk maken, meent de minister. Het zal hierbij belangrijk zijn om ook de aansluiting met de nieuwe GDPR-regeling (privacywetgeving) in kaart te brengen.

Twee plannen voor cultuureducatie

Ook de samenwerking met Onderwijs komt regelmatig terug in de beleidsbrief. Zo is er de intentie om, in het kader van EVC, af te stemmen met de collega’s van Werk en Onderwijs om “in de toekomst een meer gemeenschappelijke competentietaal te spreken”. Ook een tweede actieplan binnen het kader “Cultuur in de Spiegel” staat in de steigers. En er volgt nog een plan, ditmaal over cultuureducatie: hij wil o.m. een sterkere profilering, het wegwerken van versnippering en een betere dekking van aanbod en bereik.

Een nieuw expertisecentrum vrijwilligerswerk

Het gecoördineerd vrijwilligersbeleid kent alvast zijn eerste kind: in 2018 wordt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk omgevormd tot Vlaams Kennis- en Expertisecentrum. Opvallend is dat de rollen die in de beleidsbrief omschreven worden zich in belangrijke mate op de eerste lijn situeren. Ook wordt sterk de nadruk gelegd op het centrum als aanspreekpunt voor klachten en vragen. De beleidsbrief geeft de indruk voorbij te gaan aan de realiteit binnen de cultuursectoren (bvb. de expertise van steunpunten of de eerstelijnsrol van landelijke verenigingen en jeugdbewegingen). Overleg met de sectoren en eventuele aansluiting met de bovenbouwdiscussie lijkt hier dus aangewezen.

Ook morgen nog een vrijwilligersverzekering

Belangrijk is wel het engagement van de Vlaamse Overheid om de gratis vrijwilligersverzekering over te nemen en verder te zetten. We vermoeden dat dit na evaluatie en bijsturing gebeurt en hopen dat dit kansen zal geven tot een betere bekendmaking bij burgerinitiatieven allerhande.

Geld uit de markt halen

Vooral de “transversale” werf, die op alle sectoren van toepassing is, kent een verdere uitbouw. Het bovenlokale decreet is hier alvast één voorbeeld van, net zoals de beslissingen die hij eind ’17, begin ’18 over de bovenbouw wil nemen.

Minister Gatz wil het instrumentarium om meer geld uit de markt te halen verder ontwikkelen: de partners in de Cultuurbank zullen een culturele financieringsmix uitwerken die afgestemd is op de noden in het cultuurveld. Zo denkt men aan leningen en microkredieten via de Cultuurbank, opvolgen van de taxshelter podiumkunsten, nieuwe fiscale stimuli voor beeldende kunst en erfgoed, een traject rond Fundraising, … Over dit laatste lees je meer in onze eerdere berichtgeving waarin we onder meer wijzen op de zeer hoge financiële drempel voor organisaties om hieraan te kunnen participeren. Voor wat betreft ’fiscale maatregelen’ zal grondig overleg met het federale niveau nodig zijn.

Cultuurloket van start

Het Cultuurloket, de opvolger van het Kunstenloket, zal zich schrap moeten zetten om, in samenhang met Flancers DC en Scwitch, op vragen van alle sectoren in te kunnen gaan. Hiermee geeft de minister verdere invulling aan de uitvoering van zijn conceptnota aanvullende financiering. In dit artikel lees je meer over deze nota en de kijk van FOV erop.

Partnerschappen over allerlei grenzen heen

Het reglement waarmee hij in 2017 voor de eerste keer partnerprojecten tussen organisaties en bedrijven uit diverse sectoren liet indienen, wordt in 2018 en 2019 verder gezet. Eind 2018 volgt een evaluatie met het oog op een eventuele decretale verankering. Hoewel dit reglement in de kunstensector ontwikkeld is, koos de minister er uitdrukkelijk voor dit ook voor andere sectoren toegankelijk te maken. Een goede zaak.

Digitaal beleid, ingebed in visienota

Eind september kreeg de cultuursector het onderzoek van KPMG over een beleidsvisie rond digitalisering voorgeschoteld. Dit moet, aldus de minister, eind dit jaar uitmonden in een visienota, samen met een nieuwe zelfevaluatietool waarmee organisaties hun digitale maturiteit kunnen meten.

Internationaal zonder sociaal-cultureel werk

Het is een diep gewortelde traditie: ministers van Cultuur die onvoldoende oog hebben voor het duurzame internationale werk van drie kwart van de sociaal-culturele organisaties. Ook deze keer hierover geen woord in de beleidsbrief cultuur, ondanks de reeks initiatieven op dat vlak die hij, onder meer met een miljoen extra middelen, zal opzetten.

Duurzame cultuurinfrastructuur

De culturele infrastructuur moet toegankelijker en energiezuiniger. Hiervoor heeft hij ook in 2018 bijkomende middelen ingeschreven, samen met de middelen voor energieleningen voor zonnepanelen. Daarover lees je meer in dit artikel.

Op donderdag 16 november bespreken de minister en de cultuurcommissie de beleidsbrief en de begroting verder. De volledige beleidsbrief vind je in de rechterkolom.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA