Beginpagina > Nieuws > Alle hens aan dek voor uitvoering decreet sociaal-cultureel (...)


Alle hens aan dek voor uitvoering decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

donderdag 14 september 2017

Kort voor het zomerreces keurde het Vlaams Parlement het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Startdatum: 1 januari 2018. Kort nadien legde de Vlaamse regering al een uitvoeringsbesluit voor aan de Raad Sociaal-cultureel werk van de SARC. De FOV zorgde er intussen voor dat onze decreetwebsite is aangepast aan de nieuwste informatie. Volgend jaar worden alle organisaties gevisiteerd, op basis van de “oude” criteria, maar met nieuwe spelregels. Ook is de adviescommissie alvast samengebracht, afspraken over de verdere regels en de oproep van visitatoren worden gemaakt. Kortom, een druk najaar om alles in stelling te kunnen brengen.

Waken over een goede visitatiecultuur

De minister bevestigde eerder al het belang van een juiste voor de visitaties: een cultuur die het civiel perspectief respecteert, die uitgaat van dialoog en met de nodige kennis van zaken over en empathie voor het sociaal-culturele. De afspraken die hierover nu worden gemaakt, moeten daar een goede voedingsbodem voor creëren. We hopen dat de minister in deze geest de wijzigingen van (de formulering van) een aantal beoordelingscriteria, die we suggereerden nog zal doorvoeren. Een aantal criteria zou immers te snel aanleiding kunnen geven tot een "afvink-visitatie”. Verder bevat het voorontwerp van uitvoeringsbesluit weinig verrassingen: in de memorie van toelichting bij het decreet was al heel wat geschreven over wat er uiteindelijk in het uitvoeringsbesluit is terecht gekomen.

Eén website met alle informatie

De decreetwebsite van de FOV is intussen het centrale punt geworden voor organisaties om na te gaan wat er allemaal zal gebeuren. Je vindt hier geactualiseerde informatie terug, met een vertaling naar wat voor jou organisatie belangrijk is. Zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig nagaan wat er jaar na jaar zal gebeuren. Via deze link kom je op de website terecht.

Visiteren en beoordelen: de do’s en don’ts

De adviescommissie, die over de procedures en de gang van zaken moet waken, is, in afwachting van de start van het decreet alvast samengesteld. Het kabinet wilde - terecht - zo snel mogelijk met hen en met de FOV samenzitten om een protocoltekst te kunnen bespreken. In dit protocol zal verder omschreven worden hoe de visitaties en beoordelingen concreet zullen verlopen. Omdat de voortgangsrapporten binnen moeten zijn op 31 maart en daarna de visitaties kunnen starten, is het inderdaad belangrijk dat organisaties zo snel en zo goed mogelijk zijn geïnformeerd over wat hen te doen en te wachten staat. We hopen dat er op 20 oktober - de dag van onze algemene vergadering - alvast meer duidelijk zal zijn, zodat er ook nog ruimte is om het draagvlak verder af te toetsen.

Visiteren en beoordelen: u ook?

De visitatiebezoeken aan de organisaties zullen telkens door een gemengde delegatie gebeuren: mensen van de administratie en externen. Kabinet en administratie brengen nu, in overleg en samenwerking met Socius en FOV, alles in gereedheid om binnenkort de oproep te lanceren die externe deskundigen wil aanmoedigen zich kandidaat te stellen om mee in het traject te stappen. Het decreet rekent op een mix van competenties rond sociaal-cultureel werk, de zakelijke aspecten en het werken met kansengroepen. Het bijeenbrengen van de juiste mix is de achilleshiel van het decreet. Daarom zal ook de FOV mee contacten leggen met externe deskundigen.

In de buik van organisaties

Heel wat van onze organisaties kreeg intussen al iemand van de FOV over de vloer om raden van bestuur en personeelsploegen uitgebreid te informeren over het decreet. Tal van leden zijn aan de slag gegaan met deze informatie: strategische keuzes voorbereiden, de basis leggen voor het laatste voortgangsrapport van deze beleidsperiode, vragen over de geactualiseerde functies, de sociaal-culturele rollen en noem maar op. Onze telefoon staat roodgloeiend. We denken met hen mee.

Vanaf begin volgend jaar organiseert het steunpunt Socius een aantal gerichte vormingen over onder meer de functies, rollen en andere begrippen die het inhoudelijk raamwerk van het decreet uitmaken. Meer informatie vind je op hun website.

Ook de Vlaamse overheid organiseert infosessies en doet dit in samenwerking met Socius. De aftrap wordt gegeven op 10 november, in Gent. Dezelfde sessie wordt ook in Mechelen gegeven, met name op 18 december. Meer informatie hierover vind je op de website van het Departement.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA